RID 1460 สายด่วน กระทรวงเกษตรฯ ร้อนฉ่า ลือวิ่งเต้นเก้าอี้กรมชลฯ 400 ล้าน

กระทรวงเกษตรฯ ร้อนฉ่า ลือวิ่งเต้นขึ้นนั่งเก้าอี้ใหญ่กรมชลฯ กว่า 400 ล้านบาท

มีรายงานว่า ขณะนึ้บรรยากาศการทำงานของข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผฯ ต่างเล่าลืออย่างหนักถึงกระแสการวิ่งเต้น ในตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน โดยมีชื่อของอักษรย่อ ป.ปลา ออกแรงอย่างหนัก เพื่อวิ่งเต้นกับเสี่ย ก.ไก่ คนสนิทของเจ้ากระทรวงฯ ด้วยจำนวนหลัก สูงถึง 400 ล้าน แถมมีการวางมัดจำไว้ส่วนหนึ่งแล้ว งานนี้ถือว่า เจ้ากระกระทรวงฯ โดนพาดพิงอย่างหนัก ในขณะนี้