วช. ร่วมกับ ม.เกษตร และสมาคมปลากัด เปิดตัวโครงการทรัพยากรชีวภาพปลากัดแห่งชาติ

S__13926420S__13926421

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมปลากัด เปิดตัว โครงการ การวิจัยเพื่อการอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางพันธุกรรมปลากัดพื้นเมืองอย่างยั่งยืนและการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงเศรษฐกิจ เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางของความร่วมมือระหว่างองค์กรที่มีความสนใจในการทำงานวิจัยด้านปลากัด พร้อมศึกษา ค้นคว้า และจัดทำฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

S__13926404
รองศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ นพรัตนนราภรณ์ ผู้จัดการโครงการส่งเสริมกิจกรรมการให้ทุนวิจัยมุ่งเป้า สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. เป็นประธานพิธีเปิดตัวโครงการ การวิจัยเพื่อการอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางพันธุกรรมปลากัดพื้นเมืองอย่างยั่งยืนและการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงเศรษฐกิจ พร้อมประชุมหารือเกี่ยวกับการวางแผนงานโครงการวิจัยระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสมาคมปลากัด

เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางของความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ ที่มีความสนใจในการทำงานวิจัยด้านปลากัด พร้อมศึกษา ค้นคว้า และจัดทำฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ อนุกรมวิธาน เอกลักษณ์ทางพันธุกรรม นิเวศวิทยา และการแพร่กระจายของปลากัดป่า ซึ่งอาศัยอยู่ในแหล่งธรรมชาติของประเทศไทย และทำการเก็บรักษาเอกลักษณ์ทางพันธุกรรมของปลากัดด้วยเทคโนโลยีการแช่แข็งเซลล์และการโคลนนิ่ง ทั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตร สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสมาคมปลากัด
S__13926406

รองศาสตรจารย์ ดร.ครศร ศรีกุลนาถ ประธานโครงการฯ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เพื่อปรึกษาหารือ และวางแนวทางของโครงการ เพื่อให้โครงการสามารถสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติได้สูงสุด ไม่ว่า จะเป็นการใช้ความรู้ที่ได้จากการวิจัย มาใช้ในการอนุรักษ์ การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ และการผสมข้ามสายพันธุ์

โดยงานวิจัยนี้ จะเป็นการริเริ่มการทำโคลนนิ่งปลากัดเป็นครั้งแรก สามารถเผยแพร่งานวิจัยในระดับนานาชาติ ทำให้ปลากัดของไทยเป็นที่สนใจในเวทีวิชาการระดับโลก และพัฒนานิสิตระดับปริญญาโท/เอก และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย อีกทั้งยังเป็นการยกระดับชนิดและสายพันธุ์ของปลากัดไทย ให้มีคุณค่าแก่การเป็นสัตว์น้ำประจำชาติมากยิ่งขึ้นตามแนวนโยบายรัฐ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.