บริษัท เอชบีพี อินโนเวชั่น จำกัด ได้ส่งมอบเครื่องฟอกอากาศฆ่าเชื้อ AP 3000 นวัตกรรมจากนาซ่า ให้กับสำนักงานอัยการสูงสุด ในการดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าที่

603096603098

603099
คุณยุวดี บุญครอง กรรมการบริษัท                                              คุณโฆสิต สุวินิตจิต ที่ปรึกษาบริษัท 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 บริษัท เอชบีพี อินโนเวชั่น จากัด โดยคุณโฆสิต สุวินิตจิต ที่ปรึกษาบริษัท และคุณยุวดี บุญครอง กรรมการบริษัท ได้ดาเนินการส่งมอบเครื่องฟอกอากาศฆ่าเชื้อ AP3000 จานวน 20 เครื่อง ให้กับสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นที่เรียบร้อย

603100
มานะ วีระอาชากุล   –    เสรี เยาวะ รองเลขานุการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โดยท่านมานะ วีระอาชากุล และท่านเสรี เยาวะ รองเลขานุการ สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นตัวแทนรับมอบ
ทั้งนี้สำนักงานอัยการสูงสุด ได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด19 และได้ให้ความสำคัญต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่และผู้ที่มาติดต่อราชการ

 

 

จึงได้มีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศฆ่าเชื้อ AP3000 ด้วยเทคโนโลยีอันทรงประสิทธิภาพ RCI Active Pure ที่มีคุณสมบัติ ในการฆ่าเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย เชื้อราและสามารถกำจัดฝุ่นละอองPM2.5 ลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวจาก Space Foundation มาตรฐานรับรองโดยองค์การนาซ่า ทาให้มั่นใจในอากาศที่สะอาด ปลอดภัย และดีต่อสุขภาพของทุกคน
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
FB : Hydra Ozone Cleaning
Tel : 081- 6165999