เริ่มแล้ว “ถนนสายวิทยาศาสตร์” ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ 63

11375781137580

กระทรวงการอุดมศึกษา วิยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จับมือหน่วยงานพันธมิตรด้านวิทยาศาสตร์บนถนนโยธีและถนนพระราม 6 ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดบ้านรับวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ชวนเยาวชนไทยเรียนรู้การเป็น “นักวิทย์น้อยเพื่อโลกสีเขียว: Little Scientist Goes Green” ผ่าน 25 สถานีกิจกรรม และการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 9–11 มกราคม 2563 ตั้งแต่ เวลา 9.00-17.00 น.

เปิดงานวันเด็ก 2020_200109_0025ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวในฐานะประธานในพิธีเปิดงานว่า ตลอด 13 ปีที่ผ่านมา บนถนนพระราม 6 และถนนโยธี แห่งนี้ หน่วยงานราชการที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ของประเทศ ได้จับมือกันจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยหวังว่าจะเป็นสถานที่ที่ให้เยาวชน เข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทย

เปิดงานวันเด็ก 2020_200109_0020ดร.สุวิทย์ กล่าวย้ำว่า การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุผล ซึ่งจะทำให้เด็กและเยาวชนไทยมีความพร้อม ทั้งองค์ความรู้ และกระบวนการได้มาซึ่งความรู้ ที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต จึงอยากให้เยาวชนไทยตั้งใจศึกษาหาความรู้ โดยความรู้นั้นมีอยู่ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน มีทั้งความรู้ที่เป็นวิชาการ เป็นทักษะ เป็นประสบการณ์ชีวิต รวมไปถึงการเรียนรู้ ปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง

นอกจากนี้ ยังต้องรู้จักหน้าที่ของความเป็นพลเมืองไทย รับผิดชอบต่ออนาคตประเทศชาติร่วมกัน ตามคำขวัญวันเด็กแห่งชาติที่ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุกต์ จันทร์โอชา มอบให้ในปีนี้ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

เปิดงานวันเด็ก 2020_200109_0008กิจกรรมบนถนนสายวิทยาศาสตร์ในปีนี้ หน่วยงานในสังกัดของกระทรวง อว. และหน่วยงานพันธมิตร ได้จัด
สถานีกิจกรรม และการทดลองทางวิทยาศาสตร์ กว่า 30 กิจกรรม จาก 25 สถานี เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ สัมผัสประสบการณ์ทดลองจริง ฝึกสมองต่อยอดความคิดจินตนาการ ภายใต้แนวคิด BCG Model (Bio, Circular,
Green Economy) รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ บนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ด้าน ไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม และสอดรับกับปีสากลแห่งสุขภาพพืชนานาชาติ (International Year of Plant Health ปี 2020) ที่มุ่งเน้นความสำคัญของสุขภาพพืช และความจำเป็นในการปกป้องพืชเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และยังคงความสุข ความสนุกให้แก่เยาวชนทุกคนที่มาร่วมงาน

เปิดงานวันเด็ก 2020_200109_0012รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า
งาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2563 ณ บริเวณกระทรวง อว. ถนนโยธี
ถนนพระราม 6 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงอุตสาหกรรม โดยการจัดงานในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2550 ภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือในชื่อเดิมคือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานพันธมิตรที่ตั้งอยู่บริเวณ ถนนโยธี และถนนพระราม 6 ซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกที่มีการควบรวมกระทรวงวิทย์ฯ กับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และหน่วยงานให้ทุนวิจัยของประเทศทั้งหมด อาทิ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้ชื่อ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผนวกกับมหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทำให้กิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ

เปิดงานวันเด็ก 2020_200109_0005ในปีนี้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น อาทิ กิจกรรม Coding แบบ Unplugged เพื่อฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ภายใต้เงื่อนไขและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ BCG Model /กิจกรรม Fresh Herb กิจกรรมการเรียนรู้สมุนไพรที่มีกลิ่นหอม ใช้ป้องกันกลิ่นอับและตัวแมลงกินผ้า /กิจกรรมเพ้นท์ถุงผ้า ลดโลกร้อน /กิจกรรมการทดลองประกอบรถจากอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ให้ เพื่อเป็นรถที่จะวิ่งจากรางที่ประกอบขึ้นมา /กิจกรรมสำรวจพื้นผิวดวงอาทิตย์เพื่อค้นหาเปลวสุริยะ และจุดบนดวงอาทิตย์ผ่านกล้องโทรทรรศน์ดูดวงอาทิตย์ของจริง /เกมต่างๆ ที่ผลิตจากไม้เพื่อใช้ฝึกทักษะการใช้สมาธิของผู้เล่น และกิจกรรมฝึก เขียนโค้ดโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อเรียนรู้วิธีการสั่งงานหุ่นยนต์ Coding Arena เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม เด็กรักษ์โลก เพื่อส่งเสริมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน เพียงนำปิ่นโตหรือแก้วน้ำมาในงาน จะได้รับของรางวัลพิเศษไปด้วย และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมงานในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ ที่มีผู้เข้าชมงานจำนวนมาก อว. จึงได้จัดให้มีรถบริการรับส่งฟรี ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ณ สถานีรถไฟฟ้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ปากซอยโยธี ไปยังกระทรวง อว. ตลอดงาน

เปิดงานวันเด็ก 2020_200109_0007ซึ่งนอกจากงานถนนสายวิทยาศาสตร์แล้ว หน่วยงานในสังกัด อว. ยังร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กอีกหลายแห่งด้วยกัน ได้แก่ 8 – 9 มกราคม 2563 – สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “สนุกคิด วิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” พาน้องๆ ตะลุยวันเด็กไปกับบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร  10 -12 มกราคม 2563 – องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมจัดงาน “The Mall Kids Funtasia” ที่ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช 11 มกราคม 2563 – องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดให้เข้าชมฟรีถึง 4 พิพิธภัณฑ์ โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า พิพิธภัณฑ์น้องใหม่ล่าสุด ของ อพวช.และยังเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านนิเวศวิทยา และสิ่งแวดล้อมแห่งใหม่ของอาเซียน 11 มกราคม 2563 – สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) ชวนเด็กๆ ตะลุยโลกดาราศาสตร์ เรียนรู้ดาราศาสตร์แสนสนุก ผ่านฐานกิจกรรมต่างๆ และกิจกรรมดูดาวยามค่ำคืน ใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย 11 มกราคม 2563 – สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA จัดกิจกรรมรับวันเด็ก ณ SPACE INSPIRIUM อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
11 มกราคม 2563 – ณ ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
– สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ภายใต้แนวคิด
“KidLab with KidBright
– สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ภายใต้แนวคิด “NRCT พา Kids รักษ์โลก”

เปิดงานวันเด็ก 2020_200109_0027การจัดงานแต่ละแห่งในปีนี้ มีทั้งสาระบันเทิงต่างๆ ไว้รอต้อนรับน้องๆ เยาวชนทุกคน พร้อมมีของรางวัลมากมาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.mhesi.go.th, call center 1313 หรือเว็บไซต์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ http://www.nsm.or.th Facebook: NSMthailand หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 02577 9960