งานดีห้ามพลาด! ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้ มีเงินเหลือฉลองปีใหม่อย่างมีความสุข มหกรรมสินค้าส่งเสริมอาชีพคนพิการในตลาดต้องชม 26-30 ธ.ค. 62 ณ ตลาดหลวงปู่ทวด

DSC_0601.JPG

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งแรกกับการผนึกกำลังเพื่อส่งเสริมอาชีพและยกระดับรายได้คนพิการ กับงานมหกรรมสินค้าส่งเสริมอาชีพคนพิการในตลาดต้องชม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ถึง 30 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ณ ตลาดหลวงปู่ทวด อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สืบเนื่องจากนโยบายของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการส่งเสริมด้านการตลาดภายในประเทศ โดยตั้งเป้าให้มีตลาดชุมชนเกิดขึ้นในทุกมุมเมือง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน SMEs ที่ผลิตสินค้าหัตถกรรม สินค้า OTOPs ได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าโดยตรงแก่ประชาชน
DSC_0550.JPGกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงได้ดำเนินโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่นขึ้น ภายใต้ชื่อ “ตลาดต้องชม” ด้วยแนวคิด “เอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ของชุมชน” โดยเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2559 โดยพัฒนาตลาดชุมชนที่จำหน่ายสินค้าที่ผลิตโดยเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน SMEs และคนในชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง ส่งเสริมเป็น “ตลาดต้องชม” สนับสนุนให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม จำหน่ายสินค้า ที่เที่ยงธรรม โปร่งใส มีการปิดป้ายแสดงราคา เครื่องชั่งเที่ยงตรง และจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพดี ตามเอกลักษณ์พาณิชย์ ควบคู่ไปกับการรักษาอัตลักษณ์ของชุมชน ที่มีศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตชุมชน
DSC_0583.JPG

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า “กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จับมือกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อขยายช่องทางการตลาดและส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าของคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ผู้พิการ ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการให้สามารถพึ่งพาตนเอง และดำรงชีพในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี
DSC_0547DSC_0544นอกจากนี้ ใกล้เทศกาลปีใหม่ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการมอบความสุข มอบของขวัญ และการท่องเที่ยว ซึ่งจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมาก และเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนและนักท่องเที่ยว จึงได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมสินค้าส่งเสริมอาชีพคนพิการในตลาดต้องชม” โดยได้รับความร่วมมือจากตลาดต้องชม…ตลาดหลวงปู่ทวดแห่งนี้ ซึ่งเป็นตลาดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน เป็นแหล่งสร้างอาชีพ/สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตของท้องถิ่น
การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เจ้าของตลาดหลวงปู่ทวด และผู้ค้าที่มาร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า
DSC_0593.JPG

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงาน “มหกรรมสินค้าส่งเสริมอาชีพคนพิการในตลาดต้องชม” ในวันนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนจับจ่ายใช้สอยด้วยความระมัดระวัง ฉลาดซื้อประหยัดใช้ ตรวจสอบราคาสินค้าและน้ำหนักก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจะได้มีเงินเหลือฉลองปีใหม่อย่างมีความสุข และขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดปี และตลอดไป และขอให้เดินทางกลับบ้านหรือไปเที่ยวด้วยความปลอดภัยถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ”
งานคนพิการอุยธยา_191227_0005.jpgนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า “กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ในฐานะเป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีอาชีพ การมีงานทำของคนพิการ เนื่องจากจะทำให้คนพิการมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองของคนพิการอย่างยั่งยืน
DSC_0612.JPG

นอกจากนี้ ยังจะทำให้คนพิการรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเกิดความภาคภูมิใจ มีความมั่นใจในตนเองและได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้น โดย พก. ได้ประสานและขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการมีงานทำและการประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คนพิการได้มีอาชีพ มีรายได้ และมีงานทำ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีพลังทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในการดำรงชีวิต
งานคนพิการอุยธยา_191227_0012.jpgการจัดงาน “มหกรรมสินค้าส่งเสริมอาชีพคนพิการในตลาดต้องชม” ในครั้งนี้ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกรมการค้าภายใน เป็นการส่งเสริมการตลาด และช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการของคนพิการ รวมทั้งส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคง ให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีในสังคมได้อย่างยั่งยืน
งานคนพิการอุยธยา_191227_0030.jpgดิฉันรู้สึกยินดีและขอชื่นชมเป็นอย่างยิ่งที่เห็นกลุ่มอาชีพคนพิการมีสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่หลากหลาย มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านอาชีพของคนพิการ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดียิ่งขึ้น สู่การเป็นผู้ประกอบการ เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศให้ดียิ่งขึ้น
ในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีของขวัญปีใหม่ที่จะมอบให้คนพิการภายใต้สโลแกน “We CARE” เพราะเราห่วงใย ซึ่งประกอบด้วย
C – Chance โอกาส ส่งรัก ส่งกำลังใจ ให้คนพิการ
A – Access เข้าถึง คนพิการเข้าถึง Universal Design
R – Rights สิทธิ คนพิการเข้าสิทธิ สวัสดิการได้อย่างรวดเร็ว
E – Employment มีงานทำ คนพิการมีอาชีพ มีรายได้ มหกรรมสินค้าส่งเสริมอาชีพคนพิการในตลาดต้องชม “คนขายภูมิใจ…คนซื้อถูกใจ”
ซึ่งงานในวันนี้ เป็น 1 ในของขวัญที่ พก. จะส่งมอบให้คนพิการ หวังว่า คนพิการจะมีความสุข และสังคมได้เห็นศักยภาพของคนพิการ
งานคนพิการอุยธยา_191227_0028.jpgสุดท้ายนี้ ดิฉันต้องขอขอบคุณกรมการค้าภายในที่ร่วมทำให้เกิดสิ่งดีๆ ขึ้นในวันนี้ ขอขอบคุณพลังของคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และสื่อมวลขน รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ร่วมให้โอกาส และส่งเสริมศักยภาพของคนพิการ และสร้างสังคมที่มีความสุขร่วมกัน ขอให้การจัดงานในครั้งนี้ บรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหวังทุกประการ และหวังว่าจะมีกิจกรรมดีๆ ที่เกิดจากความร่วมมือเช่นนี้ ต่อไป”
สำหรับกิจกรรมภายในงาน แบ่งออกเป็น Pavillion ต่างๆ ที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้
งานคนพิการอุยธยา_191227_0022_0งานคนพิการอุยธยา_191227_00251.โซนนิทรรศการ เป็นการจัด Show case สินค้าคุณภาพเกรดพรีเมียมจากศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เช่น งานหัตถกรรม กระเป๋าผ้า ผ้าพันคอ เครื่องหนัง เครื่องโขน งานเป่าแก้ว เป็นต้น
DSC_0526

2.โซนกิจกรรมพิเศษ ประกอบด้วย การสาธิต/Workshop เป็นพื้นที่สำหรับสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้กระบวนการผลิตสินค้าและเห็นคุณค่าของสินค้าที่ผลิตโดยคนพิการ จำนวน 2 กิจกรรม/วัน วันละไม่น้อยกว่า 2 รอบ หรือตามความเหมาะสม เช่น การสอนทำเดคูพาจ การเพ้นท์ภาพหรือเซรามิก การปักผ้า เป็นต้น รวมไปถึงการแสดงหรือการเสวนาโดยผู้พิการที่ประสบความสำเร็จ จำนวน 1 รายการ/วัน
DSC_05363.โซนจำหน่ายสินค้าและบริการจากคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการในรูปแบบ Pavilion เพื่อจำหน่ายสินค้าของศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) ในรูปแบบร้านนารายา เช่น กระเป๋า ถุงผ้า กล่องแว่นตา ถุงมือจับของร้อน โซนให้บริการโดยคนพิการ เช่น บริการนวดแผนไทย ดูดวง และวาดภาพเหมือน

โซนจำหน่ายสินค้าในรูปแบบคูหา เพื่อจำหน่ายสินค้าต่างๆ ของผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวนไม่น้อยกว่า 30 คูหา เช่น เครื่องหนัง กระเป๋าสาน ผลไม้ และโซนให้บริการห่อของขวัญหรือจัดกระเช้าปีใหม่
4.โซนจำหน่ายสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมโดยกรมการค้าภายใน อาทิ กุ้งก้ามกราม/ปลากระพงเผา เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามและปลากระพงได้มีช่องทางการจำหน่าย และกระตุ้นการบริโภคสินค้า
DSC_0537

5. กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าในงานหรือสินค้าภายในตลาด ในรูปแบบต่างๆ อาทิ เล่นเกมส์ หรือจับรางวัล หรือแจกคูปองสำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าครบตามวงเงินที่กำหนด เพื่อแลกสินค้าของพรีเมี่ยมที่ผลิตโดยคนพิการ หรือบริการต่างๆ ที่กำหนด เช่น วาดภาพ ดูดวงโดยคนตาบอด และนวดเท้า เป็นต้น
DSC_0545.JPGแล้วพบกันระหว่างวันที่ 26 – 30 ธันวาคม 2562 ณ ตลาดหลวงปู่ทวด อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา