Dr. Sam Cambodia ได้รับการแต่งตั้งจากกษัตริย์ให้เป็นที่ปรึกษาส่วนตัว เทียบเท่ารัฐมนตรี ของสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

1576236570150

ที่กรุงพนมเปญ กษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา นโรดมสีหมุนี ได้อนุมัติการแต่งตั้ง Dr. Sokrethya Sok เป็นที่ปรึกษาให้แก่
สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน
นายกรัฐมนตรีของราชอาณาจักรกัมพูชา

1576236573691
ตามพระราชกฤษฎีกาที่ได้รับจากการแต่งตั้ง โดยพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ซึ่ง Dr. Sokrethya Sok หรือ Dr.Sam เป็นบุตรชายของ Sok Eysan ซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาและโฆษกของพรรคประชาชนกัมพูชา

ปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว อีกด้วย
โดยมีคุณวุฒิ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์, ปริญญาโทด้านการจัดการ, ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองและศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการสื่อสารจากต่างประเทศ นอกจากนี้เขายังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านกิจการสาธารณะจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา