Dr. Sam Cambodia ได้รับการแต่งตั้งจากกษัตริย์ให้เป็นที่ปรึกษาส่วนตัว เทียบเท่ารัฐมนตรี ของสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

ที่กรุงพนมเปญ กษัตริย์แห่งราชอ … อ่านเพิ่มเติม Dr. Sam Cambodia ได้รับการแต่งตั้งจากกษัตริย์ให้เป็นที่ปรึกษาส่วนตัว เทียบเท่ารัฐมนตรี ของสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

หมวดหมู่:Travel