“ศรัทธาครั้งนี้ ด้วยความสำนึกในความรักความผูกพัน”ของพี่น้องผองเพื่อนทุกๆคนที่ได้ร่วมทำบุญทอดกฐินครั้งนี้ จนสำเร็จลุล่วง

343555“ศรัทธาครั้งนี้ ด้วยความสำนึกในความรักความผูกพัน”ของพี่น้องผองเพื่อนทุกๆคนที่ได้ร่วมทำบุญทอดกฐินครั้งนี้ จนสำเร็จลุล่วง ด้วยความเรียบร้อยด้วยดี ได้เงินบริจาคถวายวัดเพื่อสมทบสร้างถาวรวัตถุ ในวัดรวม 133,000.- บาท


เพื่ออุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลให้แด่ คุณตาปรีชา-คุณยายหวด ทิสานนท์
คุณแม่สมัย พานสุวรรณ์
ตั้งองค์กฐิน ณ.วัดป่ามัชฉิมมาวาส (ภูสิงห์) บ้านสิงห์สะอาดตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ในวันที่ 26-27 ตุลาคม 2562
ซึ่งเจ้าภาพที่ร่วมตั้งองค์กฐินนี้
คุณแม่สุมาลัย ไร่เจริญ
คุณแม่ทองใบ ทิสานนท์
คุณแม่ลัดดา ทิสานนท์
คุณแม่ทองบ่อ ทิสานนท์
คุณพ่อพงษ์ศักดิ์-คุณแม่สุดใจ ทิสานนท์
คุณพ่อเกษมสันต์-คุณแม่อัมพรพานสุวรรณ
พร้อมทั้งบุตรหลานญาติมิตรพี่น้อง

ทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ และ บุญอันใดที่บุตรหลานที่พี่น้องทั้งหลายได้ร่วมกันทำในครั้งนี้ขอบุญนั้นจงตอบสนองกับยิ่งๆขึ้นไปด้วยเทอญฯ./ และเมื่อรวบรวมกับญาติธรรมที่ได้มาบริจาคสมทบทั้งสิ้นได้เงินถวายวัด 336,586.- บาท เป็นประเพณีสืบทอดกันมานาน เพื่อ ส่งเสริมพุทธศาสนาสืบต่อไป ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกจงบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงเจริญด้วยอายุ วัณณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ธนสารสมบัติอุดมสมบูรณ์พูนผลจงทุกประการด้วยเทอญ.