“กระทรวงยุติธรรม” โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดมหกรรมวิชาการ “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน

ABB0808-1024x582.jpgวันนี้ (18 ก.ย.62)  เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม รามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยเครือข่าย จัดงานมหกรรมวิชาการ “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด และมี นายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างการมีส่วนร่วมแก่กลุ่มเยาวชน ให้เข้าใจบทบาท หน้าที่ สิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น บนพื้นฐานของการเคารพหลักการสิทธิมนุษยชน ประกับ ในวันที่ 20 กันยายน เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ

ABB0821-1024x685.jpgการจัดงานในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ประกอบด้วย นักเรียนครู เยาวชน วิทยากรตัวคูณ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ 5 ภูมิภาค และจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวนกว่า 800 คน เข้าร่วม มีการจัดนิทรรศการต่าง และมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การให้ความรู้สอดแทรกความสนุกจากหน่วยงานภาครัฐ การจัดนิทรรศการแสดงผลง่านของเยาวชน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน “สื่อ สิทธิ ศิลป์” การมอบโล่ และประกาศเกียรติคุณแก่มหาวิทยาลัยเครือข่าย การมอบประกาศนียบัตรให้กับโรงเรียนต่างๆ ที่ได้ส่งผลงานเข้าร่วม และการมอบประกาศนียบัตรให้กับ เด็กหญิงญาณัจฉรา ธรรมพิชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดปราจีนบุรี ที่เก็บกระเป๋าเงินได้เป็นจำนวนมาก และนำส่งคืนเจ้าของด้วยความซื่อสัตย์ สมควรแก่การยกย่องเชิดชู และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

5.jpg

7นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน มุ่งหวังให้ทุกคนได้รู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพกฎหมาย สามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของตนเองได้อย่างจริงจังตามรัฐธรรมนูญที่กล่าวถึง “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครอง” รวมทั้ง การสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมปละสิทธิมนุษยชน

4

นายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเครือข่าย 9 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี, มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ร่วมมือดำเนินกิจกรรม “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนวาระแห่ชาติด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้แก่เยาวชน ให้เกิดความตระหนักให้เรื่องสิทธิ หน้าที่ การเคารพสิทธิมนุษยชน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ และการผลิตสื่อสร้างสรรค์แขนงต่างๆ 

6

 

งานมหกรรมวิชาการ “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน ในครั้งนี้ ดำเนินการโดย บริษัท เก่งจัง ครีเอชั่น เฮ้าส์ จำกัด โดยนำดารา-นักร้อง อาทิ หนุ่ม ป๊อป-ฐากูร การทิพย์, อ๊อด-บัณฑิต ทองดี และ ยิ่งยง ยอดบัวงาม มาร่วมกิจกรรมเรียนรู้สู่ความสำเร็จ ร่วมกับกลุ่มเยาวชนฯ เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิ หน้าที่ การเคารพสิทธิมนุษยชน ในครั้งนี้

16-1024x683ยิ่งยง ยอดบัวงาม กล่าวว่า การละเมิดสิทธิพื้นฐานของคนไทยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้ง่าย และมีความน่ากลัวมากกว่าอดีต โดยเฉพาะในโลกโซเชี่ยล หลายคนต้องเสียชีวิต จากความกดดันที่ถูกประนามอย่างไร้เหตุผล ดังนั้น จึงอยากให้ภาพรัฐให้ความสนใจ หามาตรการในการดูแลเรื่องนี้อย่างเข้มงวดและจริงจัง รวมถึงเยาชนคนรุ่นใหม่ ก็ต้องเคารพสิทธิซึ่งกันและกันให้มากๆ อีกด้วย ป๊อป-ฐากูร การทิพย์ กล่าวว่า อยากจะให้เยาวชนทุกคนใสใจในเรื่องสิทธิให้มากๆ ทุกคนมีสิทธิที่จะใช้สิทธิ แต่ต้องใช้ให้ถูกต้อง และอยู่ในศีลธรรมอันดีอีกด้วย

 

ขณะที่ อ๊อด-บัณฑิต ทองดี กล่าวว่า ทุกคนมีสิทธิที่อยู่บนโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเกิดมาแตกต่างกันเพียงไร อยากให้ทุกคนเคารพสิทธิกันให้มากๆ ทั้งเคารพสิทธิของผู้อื่น รวมถึงเคารพสิทธิของตัวเองด้วยเช่นกัน

 

%d bloggers like this: