สสว. จับมือ มจธ. สร้าง SME ขั้นเทพ เน้น Online Content Entrepreneur สู่มืออาชีพ

366172สสว. จับมือ มจธ. เร่งพัฒนาผู้ประกอบการยุค 4.0 ผ่านโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early – Stage) เน้นสร้างรายได้จากศักยภาพของตนเอง โดยการนำ Creativity นำมาสร้างคอนเทนต์และเริ่มธุรกิจคอนเทนต์ออนไลน์

366177คุณ ลักขณา ตั้งจิตนบ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (คนกลาง)
คุณอุบลวรรณ ขันธหิรัญ   รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start Up ธนาคารออมสิน (คนขวาสุด)
ผศ. ดร. โชคอนันต์ บุษราคัมภากร หัวหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early – Stage)  มจธ.(คนที่2จากซ้าย)

บรรยากาศภายในงาน (8)นาย สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า “การผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ ถือเป็นหนึ่งในภารกิจหลักที่ สสว. ได้ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน สสว. จึงได้จัดทำ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early – Stage) โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นหน่วยร่วมดำเนินการ ซึ่งโครงการดังกล่าว มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ที่มี High Value โดยการยกระดับความรู้ ในการสร้าง Online Content Entrepreneurs ให้กับผู้ประกอบการในกลุ่ม Start Up สอดรับกับการเป็นผู้ประกอบการ 4.0 โดยเน้นให้มีการดึงศักยภาพของผู้ประกอบการ โดยการแชร์ประสบการณ์ ความรู้ หรือเรื่องราวที่สนใจ จากต้นทุนที่มีอยู่ในตัวเองมาสร้างเป็นธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ โดยโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี และมีมูลค่าการส่งเสริมด้านการตลาดหรือเงินทุนกว่า 16 ล้านบาท”

366173ผศ. ดร. โชคอนันต์ บุษราคัมภากร หัวหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early – Stage) มจธ.กล่าวว่า “มจธ. ได้เล็งเห็นความสำคัญของธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด อันจะนำสู่การสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น ภายใต้แนวคิด ‘Online Content Entrepreneur’ โดยมีคอนเทนต์ผู้ประกอบการแนวใหม่ไร้พรมแดน”

5D85643E-CCC6-4C45-A979-B288C1D52598-1024x683
หัวหน้าโครงการฯ เผยว่า จากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา อบรมผู้ประกอบการได้รับความรู้เบื้องต้นในการยกระดับศักยภาพของโครงการ มากกว่า 600 ราย ผู้ประกอบการมีแผนธุรกิจ มากกว่า 250 แผนธุรกิจ สามารถพัฒนาสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ต้องการของตลาดและประกอบธุรกิจได้ไม่น้อยกว่า 160 ราย และได้รับการเชื่อมโยงเข้าสู่การส่งเสริมด้านการตลาดหรือเงินทุน ไม่น้อยกว่า 85 ราย โดยคาดการณ์ 1 ปี มีมูลค่าการส่งเสริมด้านการตลาดหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า 15.9 ล้านบาท ซึ่งถือว่า เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงด้านการตลาดและแหล่งเงินทุนที่เป็นรูปธรรมของโครงการนี้

366170“ในปีนี้ มจธ. ได้พัฒนากลุ่ม SMEs Digital Content ผู้ประกอบการสมัยใหม่ เน้นการสร้างรายได้จากศักยภาพของตนเอง โดยการนำ Creativity นำมาบริหารจัดการ เรียบเรียงให้เป็นธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ อาจจะเป็นอาชีพหลัก หรือสร้างรายได้เสริม ซึ่งสอดคล้องกับปัจจุบัน ที่ธุรกิจต่างๆ บนโลกออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีเว็บไซต์ มี Page Facebook เปิดช่อง Youtube ของตนเอง Influencer เกิดขึ้นทุกวัน ดังนั้น อาชีพ Content Creator จึงต้องสร้าง Content ที่ดีเพื่อสร้างยอดผู้ติดตาม ซึ่งเป็นการทำธุรกิจจากการเขียนเล่าเรื่องราวชีวิตส่วนตัว แชร์ประสบการณ์ ความรู้ หรือเรื่องราวที่ตนสนใจ การโปรโมทแนะนำ สินค้าหรือบริการ ซึ่งมาจากต้นทุนที่มีอยู่ในตัวเอง ซึ่งในวันนี้เป็นกิจกรรมสุดท้าย นำผู้ประกอบการสู่การทดสอบตลาด ให้ผู้ประกอบการใหม่ ได้มีโอกาสเรียนรู้ความต้องการของตลาดที่แท้จริงรวมทั้ง ได้พบปะสถาบันการเงินเพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจในอนาคต” ผศ. ดร. โชคอนันต์ กล่าวปิดท้าย