ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส รมช.กษ. มอบนโยบายแก่ ส.ป.ก. ให้สืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชา

808583เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ร้อยเอก ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในการสัมมนาการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการมอบนโยบายการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ส.ป.ก. จากทั่วประเทศ เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.ระยอง

_ABB6096

วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ คือ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมทบทวนผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดิน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2562 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและ แนวทางการดำเนินงานปฏิรูปที่ดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิรูปที่ดิน และร่วมกำหนดแผนปฏิบัติงานปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

_ABB6025
808592ในการนี้ รมช.กษ. ได้มอบนโยบาย 5 ข้อ สำหรับทำงานเพื่อรับใช้ประชาชนของ ส.ป.ก.

1.ปกป้องและเชิดชูไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงให้ความสำคัญเกี่ยวการดำเนินชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะทรงให้ความสำคัญเรื่องน้ำ และป่าไม้ เพราะน้ำและป่าไม้ เปรียบเสมือนต้นกำเนิดของชีวิตประชาชนทุกคน การสืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชา ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ
2. ปรับปรุงเพื่อลดการเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดิน ตรวจสอบการถือครองที่ดิน เพื่อปรับปรุงการถือครองให้ถูกต้อง หากทำการผิดระเบียบ ให้ยึดกลับมาเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกินต่อไป
3. ปรับปรุงระเบียบกฎหมาย ของ ส.ป.ก. เน้นแก้ปัญหาแบบบูรณาการ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการแก้ปัญหา เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร
4. การส่งเสริม การสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกร ในภาคเกษตรกรรม หากมอบที่ดินให้เกษตรกรแล้ว เราควรมอบอาชีพให้เกษตรกรด้วย โดยเน้นให้เกษตรกรดำรงชีวิตแบบพอเพียง อีกทั้งยังต้องพัฒนาและจัดสรรแหล่งน้ำ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกร โดยใช้หลักการ “การตลาด นำการผลิต”, การเกษตรภาคอินทรีย์ การลดสารใช้สารเคมี โดยการให้ความรู้ด้านการตลาด การเพิ่มมูลค่าให้สินค้า
5. การใช้เงินกองทุน ส.ป.ก. ซึ่งมีไว้เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชน ไว้เพื่อพัฒนาและยกระดับพื้นที่ปฏิรูปที่ดินได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ทั้งนี้ รมช.กษ. ได้มอบหมายให้ ส.ป.ก. ดำเนินการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแนวทางการทำงาน ไปบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร

_ABB6164ภายหลังเสร็จสิ้นจากการมอบนโยบาย รมช.กษ. ได้เยี่ยมชมผลการดำเนินงานภาพรวมของ ส.ป.ก. ประกอบด้วย การปฏิรูปที่ดินบนที่ดินพระราชทาน โครงการเกษตรวิชญา ตามพระราชดำริ (ธนาคารอาหารชุมชน) จากกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ การสำรวจรังวัดที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network และอากาศยานไร้คนขับ จากสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน และผลการขับเคลื่อนงานภาคการเกษตรและเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2579)