“มหกรรมเซรามิกและหัตถกรรมลำปาง” ครั้งที่ ๒ Lampang Ceramic and Craft Fairs @ Bangkok ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๔ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ Hall 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

B0C26D35-1C61-4CED-AE80-BE0F90151568สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง จัดงาน “มหกรรมเซรามิกและหัตถกรรมลำปาง” ครั้งที่ ๒ นี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและมีโครงการต่างๆ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน และสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ OTOP/วิสาหกิจชุมชน/SMEs ได้แสดงศักยภาพสินค้าและสนับสนุนช่องทางการตลาด โดยจัดหาและเชื่อมโยงตลาดการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคโดยตรงและมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายกับคู่ค้าหรือผู้ผลิต

434A3DEC-4193-4B3F-8BAF-EF4AD8FBE11F

ทางผู้จัดกิจกรรม Lampang Ceramic and Craft Fairs @Bangkok มีแนวคิดการจัดงานเพื่อต้องการเปิดประตูเมืองเพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เมืองลำปางให้เป็นที่รู้จักและเป็นการฉายภาพจังหวัดลำปางสู่สายตาของผู้ที่ยังไม่เคยเข้ามาจังหวัดลำปางให้ได้สัมผัสและรับรู้ว่าลำปางมีของดีสินค้าเด่น ด้วยจังหวัดลำปางกำหนดให้เป็นเมือง “ลำปางนครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์”

B59D0E94-6648-4207-8AA7-680D1F46C8C2

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดลำปาง จึงจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มผู้ประกอบการจังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายธุรกิจและการรวมกลุ่มทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (Cluster) และเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างโอกาสในการขยายตลาดสินค้าดีสินค้าเด่นจังหวัดลำปางทั้งในและต่างประเทศ

8DA14735-5D02-4C03-88A5-0EA7954D830B

ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการจากจังหวัดลำปาง นำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้ แบ่งเป็น สินค้าประเภทสมุนไพร ๕ ราย สินค้าประเภทเซรามิก ๓๕ ราย สินค้าประเภทอาหาร ๓๑ ราย สินค้าประเภทไม้ ๒๔ ราย และสินค้าประเภทผ้า ๒๓ ราย และคาดว่าจะมีจำนวนผู้เข้าชมพื้นที่การจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ราย

 

โฆษณา