odini คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมตลาดทุนไทย 2561

01-odini-Award

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (ซ้าย) ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ประธานกรรมการตัดสินผลงาน ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ นายชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด ในโอกาสที่แอปพลิเคชัน odini ลงทุนแบบอัตโนมัติด้วย Robo-advisor รายแรกของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “ลงทุนง่าย ได้ทุกคน” สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศจากโครงการ “Capital Market Innovation Awards 2018” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดขึ้น เพื่อขยายการส่งเสริมไปยังภาคตลาดทุนให้เกิดนวัตกรรม และช่วยเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ เมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์ฯ ถนนรัชดาภิเษก