มนต์เสน่ห์ชุมชนตลาดจีนชากแง้ว จัดเทศกาลแขวนโคมชมจันทร์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

 

TLZyGu8PcE3r

155036

IMG_4660-300x200.jpg
นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรีจัดเทศกาลแขวนโคมชมจันทร์ ณ ตลาดจีนชากแง้ว ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี นำโดย นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี เปิดงาน โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย

155041

กิจกรรม จัดเทศกาลแขวนโคมชมจันทร์ ณ ตลาดจีนชากแง้ว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา และ ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด พร้อมกับพัฒนาศักยภาพการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านชากแง้ว ซึ่งเป็นกิจกรรมการสานพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทุกภาคส่วน ร่วมแรงร่วมใจกันสนับสนุนและเสริมสร้างเศรษฐกิจ ฐานรากให้เจริญเติบโต ซึ่งจะนำไปสู่ ความสำเร็จ ทางด้านรายได้ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนต่อไป

IMG_4604-300x200
คุณอำไพ ศักดำนุกูลจิต สไลวินสกี้ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดชลบุรี

 

โดยมี คุณอำไพ ศักดำนุกูลจิต สไลวินสกี้ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานราชการต่างๆ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ณ ตลาดจีนชากแง้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

155057

เทศกาลแขวนโคมชมจันทร์ ณ ตลาดจีนชากแง้ว จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ตลาดจีน ชากแง้วให้เป็นที่รู้จัก สร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน ผู้ประกอบการด้านการ ท่องเที่ยว และบริการที่อยู่ในชุมชนและบริเวณโดยรอบ ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน นอกจากกิจกรรม “แขวนโคมชมจันทร์ ณ ตลาดชากแง้ว” หากใครได้ไปเยือนชุมชนแห่งนี้ พลาดไม่ได้ที่จะเดินเที่ยวชมภายในหมู่บ้าน

 

 

เริ่มที่ศาลเจ้าแม่ทับทิม ที่ชาวชุมชนเคารพนับถือ มาช้านาน ถือเป็นศาลเจ้าของชาวจีนทั่วโลก เพื่อบูชาเทพธิดาแห่งท้องทะเลที่คุ้มครองผู้เดินทางทางเรือ เจ้าแม่ ทับทิมที่ชุมชนชากแง้วนี้มีมายาวนาน กว่า 100 ปี ความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์ ขององค์เจ้าแม่นั้นเป็นที่ ทราบกันดีว่าหากผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติดีนั้น เมื่อมากราบไหว้ขอพรจาก เจ้าแม่จะสมหวังทุกครั้งไป

115850

จังหวัดชลบุรี มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคตะวันออก จุดเด่นในสถานที่ตั้ง ที่ถือเป็นประตูสู่ภาคตะวันออกที่อยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอู่ตะเภา มีสถานที่ท่องเที่ยว และกิจกรรมที่มีความหลากหลาย เช่นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมผจญภัย และแหล่งท่องเที่ยวบันเทิงสมัยใหม่ โดยเฉพาะเมืองพัทยา ที่ถือว่าเป็นเมืองแห่งแสงสีที่ไม่หลับใหล มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก รายได้จากการ ท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกถือว่าอยู่ในระดับหนึ่ง ของกลุ่มจังหวัด

 

 

 

 

สังคมในปัจจุบันมีความตระหนักถึงความสำคัญทางศิลปะ วัฒนธรรม เทศกาล รวมถึงมรดกทาง วัฒนธรรมท้องถิ่นมากขึ้น การตื่นตัวต่อวัฒนธรรมประกอบกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต โดยการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ ด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย ดังเช่นกิจกรรม การจัดเทศกาลแขวนโคมชมจันทร์ ณ ตลาดจีนชากแง้ว อย่างที่เกิดขึ้นนี้ ชุมชนชากแง้วก็เป็นสถานที่ที่มีเรื่องเล่า เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวจีนมากมาย มีวัฒนธรรมประเพณี ที่มีอัตลักษณ์ของตนเองเป็นชุมชนค้าขาย มีคนจีนอพยพจากจีนแผ่นดินใหญ่มากว่า 100 ปี สามารถส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในพื้นที่ชองจังหวัดชลบุรี และ พื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสามารถสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวให้กับคนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

**************************************

ประวัติความเป็นมา

ตลาดจีนชากแง้ว พอที่จะสืบค้นความเป็นมาของหมู่บ้านหนองชากแง้วได้ว่ามีลักษณะเป็นป่ามีแหล่งน้ำสมบูรณ์ ยังไม่มีผู้คนอาศัยและหลักฐานหนึ่ง ที่อ้างอิงได้คือจากการบอกเล่าของผู้สูงอายุได้เล่าสืบทอดอดีตต่อกันมา คือคนพื้นที่ในตำบลห้วยใหญ่แต่เดิมได้ขยายพื้นที่ทำกินเข้ามาและตั้งบ้านเรือนอาศัยมากขึ้นประมาณปี พ.ศ.2470 ได้เริ่มมีคนไทยเชื้อสายจีนเข้ามาทำการเกษตรปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด ฯลฯ การอยู่อาศัยสมัยนั้นคนไทยเชื้อสายจีนเริ่มมีจำนวนเพิ่มขึ้น การทำที่พักอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนมีการช่วยเหลือดูแลดูแลกันได้อย่างเองมีการพัฒนาสังคมด้านต่างๆ เช่น วัฒนธรรมประเพณีแบบผสมผสานทำให้การดำรงชีวิตของคนพื้นที่ และคนที่เข้ามาอยู่ใหม่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนมีอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อประมาณ 40 ปีที่ผ่านมาแล้ว บ้านชากแง้วมีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปมันสำปะหลังเกิดหลายโรงงานและในพื้นที่ใกล้เคียงยังมีโรงงานน้ำตาลรับซื้อผลผลิตอ้อย มีประชากรอาศัยนับหมื่นคน มีโรงเรียนขนาดใหญ่ มีวัดประจำหมู่บ้าน โรงภาพยนตร์ที่มีการฉาย 2 – 3 รอบต่อวัน เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจเป็นอย่างมากทำให้มีเรื่องราวและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของหมู่บ้านเกิดขึ้นอย่างมากในยุคนั้น